Ungskogsröjning


Ungskogsröjningen är är den absolut bästa skötsel investeringen på skogsfastigheten. Vad du får för ränta på investeringen beror på virkespriset vid den efterföljande gallringen. Ta hem investeringen i rätt tid, en försenad röjning ger ett lägre netto på gallringen ochhela omloppstiden Beställ en ungskogsröjning du också!

Huvudverksamheten hos oss är ungskogsröjning. SkogsElit röjer ca 2000 ha per år. Vi har utbildad personal, och är certifierade för uppdraget. Uppdragen ligger till 80% åt skogsbolagen, övriga 20% utförs åt privata skogsägare i Dalarna.

Kontakta oss!

   070-5280723

   erik.bergkvist@skogselit.se


Vi är certifierade

Vi jobbar för ett hållbart skogsbruk och är certifierade via PFCE. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.